فرصت های همکاری

{{row.Title}} شماره آگهی : {{row.Code}} /جنسیت : {{row.Sex}} /سابقه کاری : {{row.WorkExperience}} مشاهده آگهی

سوابق فرصت های همکاری

اطلاعات فردی

سوابق تحصیلی *

میزان آشنایی با کامپیوتر و نرم افزار *

میزان آشنایی با زبان(انگلیسی) *

سوابق آموزشی *

سوابق کاری *

فقط فایل های با پسوند Zip,Rar

اطلاعات شما با موفقیت ثبت شد.